خانه‌های بازی به تفکیک مناطق

خانه‌های بازی مناطق ۱ تا ۵
خانه‌های بازی منطقه ۱

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه بازی پالادیوم

منطقه 1

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

فان تایم

منطقه 1

منطقه 1

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه بازی فرشتگان کوچک

منطقه 1

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه بازی لیتل بانی

منطقه 1

خانه های بازی منطقه ۲

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه کودک آسمان آبی

منطقه 2

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه کودک تماشا

منطقه 2

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه کودک راستین

منطقه

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه کودک رویای مهربان

منطقه 2

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

سرزمین کودک ایرانیان

منطقه

خانه های بازی منطقه ۳

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

قصر شادی و نشاط

منطقه 3

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

موزه عروسکهای ملل

منطقه 3

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه کودک وارش

منطقه ۳

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه کودک بازی باغ کتاب تهران

منطقه ۳

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه بازی هانا

منطقه ۳

خانه های بازی منطقه ۴

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه کودک وندا

منطقه 4

منطقه 4

خانه های بازی منطقه ۵

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه بازی کوروش (خانه کودک بهار)

منطقه 5

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه کودک سبز

منطقه 5

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

قلعه سحرآمیز ارم

منطقه

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

هورا پارک

منطقه 5

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

سرزمین شن (ماسه) – تیراژه

منطقه ۵

خانه های بازی سایر مناطق
خانه های بازی مناطق ۶ تا ۲۲

منطقه

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

شهربازی ایده آل

منطقه

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

شهر بازی سرپوشیده کیدز گاردن بام لند

منطقه ۲۲

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

سرزمین شن (ماسه) – مگامال

منطقه 22

‌خانه‌های بازی و سرگرمی

خانه بازی فرشته های زمینی

منطقه ۱۱

بخوانیم تا بدانیم